Een gift het best via uw vennootschap of privé betalen?

U wilt de slachtoffers van het conflict in Oekraïne helpen door een gift te doen aan een erkende organisatie of het consortium 12-12. Hoe zit dat als u privé of via uw vennootschap een gift doet?

Privé een gift betalen

Belastingvermindering. U heeft recht op een belastingvermindering in de personenbelasting ten belope van 45% (art. 145/33 WIB 92) van uw gift als uw gift voldoet aan een aantal voorwaarden.

Let op! Als het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de belastingvermindering (omdat uw inkomsten en dus ook het bedrag van uw belasting erg laag zijn), heeft u slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van uw belasting.

Erkende instelling. Zo moet uw gift gedaan zijn aan een erkende instelling. De minister van Financiën publiceert jaarlijks een lijst waarop zgn. erkende instellingen vermeld staan die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen. De recentste lijst dateert van 15 maart 2022 ( https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/116-lijst-instellingen-20220315.pdf ). Ook giften in geld vanaf 2 maart 2022 tot en met 31 december 2022 aan het Consortium Oekraïne 12-12 geven recht op een belastingvermindering.

Minimaal € 40. Om de belastingvermindering te kunnen genieten, moet u per instelling wel minstens € 40 doneren, anders heeft u geen recht op de 45%-aftrek. Heeft u aan een erkende instelling een gift van € 30 gegeven, dan stort u het best ten laatste in december nog eens € 10, want dan kost u dat na de belastingvermindering maar € 22 i.p.v. € 30.

Let op! Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan: ofwel 10% van het totale netto- inkomen, ofwel € 392.200.

Fiscaal attest. U moet van die instelling ook een fiscaal attest krijgen. Normaal gezien krijgt u dat begin 2023 voor uw giften van 2022.

Via uw vennootschap een gift betalen

Verworpen uitgave voor uw vennootschap. Een gift die u door uw vennootschap laat doen, is in eerste instantie niet aftrekbaar. Het is immers geen uitgave die uw vennootschap doet om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB 92) . Het totale bedrag van de giften moet daarom in de aangifte ingevuld worden in het vak ‘Verworpen uitgaven’, meer in het bijzonder als zgn. liberaliteiten (code 1216) .

Wel aftrekbaar in volgend stadium. Giften in geld, die, als u ze privé zou doen recht zouden geven op een belastingvermindering, kan uw vennootschap in een volgend stadium van de aangifte alsnog in aftrek nemen, als zgn. niet-belastbaar bestanddeel (code N 1432) .

Let op!  Het bedrag dat voor de aftrek in aanmerking komt, is beperkt tot 5% van de belastbare winst voor de aftrek, met een maximum (dat niet geïndexeerd wordt) van € 500.000.

Privé of via vennootschap betalen?

Wat kiest u het best? Op een gift van bv. € 100 bespaart u privé € 45 en met uw vennootschap slechts € 20 als het verlaagde tarief toepasselijk is, of € 25 als dat niet zo is. Toch moet u nagaan of u wel aanspraak kunt maken op die besparing.

Uw vennootschap betaalt. Enkel op de gift die niet hoger is dan 5% van de belastbare winst bespaart ze 20% of 25% vennootschapsbelasting.

U betaalt privé. Ga eerst na of uw belastingvermindering lager is dan uw te betalen belastingen, anders heeft u slechts recht op een gedeeltelijke belastingvermindering. Vervolgens moet u de gift beperken tot 10% van het totale netto-inkomen, want het meerdere is nl. niet aftrekbaar.